⁇ ÷ ñâî¿

ßõòà Solaris, ôîòî: marinetraffic.com

Ñàíêö³«` îë³ãàðõ àáðàìîâè ÷ ðÿòóº ñâî¿ ÿõòè ñàíêö³; 139-ÿòó ÿõòó «Solaris» Ç ³ñàíàíàíricüêîãîðòó ò³âàò ò³ò (îðí «ÿõ» «)

: Tráfico marítimo

: × îðíîãîð³ÿ íå ªÑ, òîìó áóäü-ÿê³ ï³äñòàâ ñóäíî «Solaris».

ÔÎÒÎ: TRÁFICO MERINO

 

: Marinetraffic.com

 

: Marinetraffic.com

E ÿõòó «Eclipse» ÷ òåæ ðÿòóº: ç.

 

.

 

Ðîìàíà Àáðàìîâè. Áóëî ñïóùåíî ó Ãàìáóðç³ 12 ÷ åðâíÿ 2009. Diciembre 9 de 2010.

 

: Ðàí³øå Àáðàìîâè . Çâèíóâàòèëè â ÷ äî «äåñòàá³ë³çàö³¿ Óêðà¿íè, ï³äðèâó òà çàãðîçè ö³ë³ñíîñò³, ñóâåðåí³òåòó òà íåçàëåæíîñò³ åðåç åðåç» ªâðàç «- ëîíäîíñüêà êîìïàí³ÿ êîìïàí³ÿ. ϳñëÿ öüîãî àêö³¿ Evraz .

, âèð³øèâ ïðîäàòè êëóá «× åëñ³». Çàïðîâàäæåí³ ÷ à ë³öåíç³ÿ, ÿêà áóëà íà íà «× åëñ³», çóïèíÿþòü áóäü-ÿêó. ⁇ .

Á³ëüøå: «êîðàáëü õ *». ⁇ Çíàéøëà ªâðîï³

READ  Guida Michelin España 2023: anche il RavioXO di Dabiz Muñoz prende una stella

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

IMPACTOMERCEDES.COM.AR ES PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DE ASOCIADOS DE AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD DE AFILIADOS DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN MEDIO PARA QUE LOS SITIOS GANAN TARIFAS DE PUBLICIDAD POR PUBLICIDAD Y ENLACE A AMAZON.COM. AMAZON, EL LOGOTIPO DE AMAZON, AMAZONSUPPLY Y EL LOGOTIPO DE AMAZONSUPPLY SON MARCAS COMERCIALES DE AMAZON.COM, INC. O SUS AFILIADAS. COMO ASOCIADO DE AMAZON, GANAMOS COMISIONES DE AFILIADOS DE COMPRAS QUE CALIFICAN. ¡GRACIAS, AMAZON POR AYUDARNOS A PAGAR LOS GASTOS DE NUESTRO SITIO WEB! TODAS LAS IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS PERTENECEN A AMAZON.COM Y SUS VENDEDORES.
FM Impacto Mercedes